Bibliotekarze

Do sierpnia 2016 roku w szkolnej bibliotece pracowały Łucja Jacoń oraz Dorota Bandzmer

We wrześniu 2016, na czas kilku miesięcy, Łucję Jacoń, która przeszła na emeryturę, zastąpiła Elwira Worzała.

Od stycznia 2017 do czerwca 2018 w bibliotece V LO pracowały Dorota Bandzmer (w pełnym wymiarze godzin), Beata Kić (1/4 etatu) oraz Ewa Szafarz (1/4 etatu).

Zakres pracy pedagogicznej bibliotekarza:

 • badanie potrzeb i preferencji czytelniczych na podstawie bieżących wypożyczeń książek oraz czasopism i w miarę możliwości zaspokajanie tych potrzeb
 • współpraca z nauczycielami wszystkich przedmiotów w zakresie ustalania potrzeb i systematycznego uzupełniania poszczególnych działów księgozbioru
 • edukacja czytelnicza i medialna realizowana przy współpracy z nauczycielami informatyki, języka polskiego oraz w trakcie spotkań z czytelnikami
 • udzielanie pomocy maturzystom w zakresie przygotowania do egzaminu z języka polskiego, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów
 • zapewnienie potrzebnych lektur uczestnikom olimpiad przedmiotowych i konkursów
 • stałe podnoszenie kwalifikacji bibliotekarza (udział w przydatnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie)

Praca biblioteczno-technicznej:

 • udostępnianie księgozbioru oraz innych materiałów bibliotecznych na miejscu, na zajęcia lekcyjne oraz do domu
 • systematyczne uzupełnianie księgozbioru (zakup nowości wydawniczych, lektur, przyjmowanie darów)
 • opracowywanie zbiorów w księgach inwentarzowych (katalogowanie tradycyjne i komputerowe z wykorzystaniem programu MOL)
 • konserwacja księgozbioru (oprawianie w folię, bieżące naprawy, zakup materiałów bibliotecznych)
 • selekcja księgozbioru (wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych, opracowywanie protokołów selekcji, przenoszenie pozycji wycofywanych do księgi ubytków, wycofywanie opisów z katalogów, podliczanie arkuszy kontrolnych)
 • kontrola stanu liczbowego zbiorów bibliotecznych – tzw. skontrum, przeprowadzane co kilka lat
 • przegląd kart czytelników (zakładanie kart nowym czytelnikom, aktualizacja kart klas II i III oraz sporządzenie listy dłużników)
 • przegląd i ewidencja prasy, prenumerata czasopism
 • współpraca z dyrekcją oraz księgowością szkoły (ustalanie budżetu biblioteki na dany rok, uzgadnianie stanu wartości księgozbioru, przekazywanie dowodów wpływów po każdorazowej zmianie stanu księgozbioru)
 • prowadzenie dziennika biblioteki, prowadzenie statystyk wypożyczeń, analiza stanu czytelnictwa, opracowywanie sprawozdań z pracy biblioteki

Prace dodatkowe:

 • prowadzenie strony biblioteki szkolnej
 • prowadzenie profilu biblioteki na facebooku
 • publikowanie materiałów na stronie internetowej szkoły
 • wsparcie w zakupie nagród dla wyróżniających się uczniów, wsparcie w opracowaniu dyplomów i podziękowań
 • inicjowanie wewnątrzszkolnych projektów oraz włączanie się w projekty realizowane przez uczniów i nauczycieli
 • pełnienie roli szkolnego fotografa oraz reportera
 • praca w zespołach zadaniowych
 • inne wg potrzeb

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz